Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De klant aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende verkoopsvoorwaarden tenzij anders duidelijk en schriftelijk is overeengekomen. De nodige hoeveelheden dienen door de klant zelf opgegeven te worden.

Artikel 2: Wijziging in de overeenkomst

Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, kunnen deze enkel aangepast worden na akkoord van de verkoopdienst. Zij dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de klant. DKP behoudt zich het recht om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door DKP wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt DKP geen verantwoordelijkheid.

Artikel 3: Levering

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering op de begane vloer, op plaatsen bereikbaar met de ”kooi­aap” maximaal 30 meter uit de openbare weg. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Goederen kunnen na overleg geleverd worden mits het betalen van een transportkost. Deze zal door ons berekend worden afhankelijk van afstand en factuurbedrag. Geleverde goederen welke niet voorradig zijn worden niet teruggenomen; indien het om voorraad goederen gaat en deze na overleg teruggenomen worden, wordt 20% van de waarde in rekening gebracht.

Artikel 4: Levertijd

De opgegeven levertijd is geen fatale termijn. Bij niet­ tijdige aflevering dient de klant DKP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opzeg wegens te late levering kan gedaan worden mits een vooropzeg van 8 dagen met ten vroegste uitwerking 30 dagen na de voorziene leveringsdatum en dit zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist. Deze mogelijkheid bestaat echter slechts wanneer alle vervallen vorderingen uit vorige leveringen betaald zijn.

Artikel 5: Gebreken, klachttermijnen

De klant dient de gekochte zaken bij aflevering of afhaling te onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd of de zaken wat betreft aantal/hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
Worden zichtbare tekorten of gebreken geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 48 uur na aflevering of afhaling schriftelijk aan DKP te melden. Na deze periode van 48 uur worden de overeengekomen hoeveelheden/zaken geacht juist te zijn. Niet­ zichtbare gebreken dient de klant binnen 2 dagen na ontdekking, doch binnen 2 weken na levering of afhaling schriftelijk te melden aan DKP. Na deze periode worden de overeengekomen zaken geacht juist te zijn.

Artikel 6: Modellen en voorbeelden

De modellen en voorbeelden aanwezig in de toonzaal dienen slechts als aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken.

Artikel 7: Recht van retentie

DKP is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de klant zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de klant heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die DKP besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de klant.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De door DKP geleverde zaken blijven het eigendom van DKP, totdat de klant alle verplichtingen aan DKP is nagekomen.

Artikel 9: Bevoegdheid – toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische wetgeving. De beslechting van alle geschillen of betwistingen, ontstaan door opstelling of toepassing van een overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank te Turnhout.

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht kan DKP niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste of niet tijdige leveringen. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen; en die niet aan DKP zijn toe te rekenen.

Artikel 11: Algemene vordering gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy. De maatregelen die wij treffen en uw rechten in verband met Algemene verordening gegevensbescherming, kan u raadplegen op onze website www.dkphout.be/privacypolice of op uw vraag op de maatschappelijke zetel.